پارک بازاریابی ایران

صنایع غذایی

تحقیقات بازاریابی صنایع غذایی

تحقیقات بازاریابی که مربوط به صنایع غذایی می شود، همه مراحل تحقیقات بازاریابی را نیاز دارد. بدین معنا که در ابتدا تحقیقات کتابخانه ای انجام می شود، سپس تحقیقات کیفی به منظور شناسایی دقیق شاخص های خرید مصرف کنندگان و همکاری با شبکه توزیع و در نهایت تحقیقات بازاریابی کمی به منظور شناخت دقیق و تصمیم گیری صورت می پذیرد. 

اگر بخواهیم مراحل فوق را به ترتیب بیان کنیم، بدین شرح است:

۱- تحقیقات بازاریابی کتابخانه ای 

۲- تحقیقات بازاریابی کیفی که شامل مصاحبه‌ عمیق، گروه کانون، تکنیک‌های فرافکن، طوفان مغزی و مشاهده  می شود.

۳- تحقیقات بازاریابی کمی که شامل پرسشنامه می شود

البته در نظر داشته باشید که انجام هر کدام از تحقیقات فوق بنا به هدف تعریف و انجام می شود. بدین معنا که باید ابتدا هدف از انجام تحقیقات را مشخص نمود و سپس باید بررسی کرد که کدامیک از روش های فوق را باید به صورت تواماً یا جداگانه انجام داد.

البته در نظر داشته باشید که قبل از انجام عملیاتی هر نوع تحقیقی، باید هزینه و مدت زمان انجام تحقیقات بازاریابی برآورد گردد. زیرا اطلاعات در بازار دائماً در حال تغییر است و با ورود یک شرکت و یا خروج یک شرکت، انقلابی در بازار به وجود می آید. لذا انجام هر تحقیق بازار در یک دوره زمانی ارزشمند است.

تاکنون تحقیقات بازاریابی به صورت کامل برای شرکت های زیر توسط محققان و مشاورین پارک بازاریابی ایران صورت پذیرفته است:

لبنیات کاله

گروه صنعتی مینو

فراوره های گوشتی رومینا

انجمن دانه های روغنی

روغن کنجد پرند

فراورده های گوشتی سولیکو 

لبنیات آرش

پخش اندیشه توسعه

 

البته اغلب تحقیقات بازاریابی به منظور تدوین برنامه بازاریابی در شرکت های فوق صورت پذیرفته ست. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین ارشد پارک بازاریابی ایران تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه بازاریابی صنایع غذایی به می توانید به صفحه تخصصی برنامه بازاریابی و فروش مراجعه نمایید.